Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POLYTEX STOFFEN B.V. 2018

1. Poniższe warunki dotyczą wszystkich ofert sprzedaży i zaopatrzenia.
Są one wiążące dla obu stron, wyłączając odmienne warunki przedstawione przez kupującego, chyba że zostaną one przyjęte przez sprzedającego na piśmie. Złożenie zamówienia przez klienta oznacza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami i przyjmuje je bez żadnych zastrzeżeń.

2. Wszelkie umowy zawarte zgodnie z niniejszymi warunkami sprzedaży podlegają prawu holenderskiemu. Spory wynikające z takich umów rozwiązywane będą przez właściwy sąd w Hadze.
Sprzedający może jednak wystosować roszczenie pod oficjalny adres zamieszkania/siedziby kupującego oraz zadecydować, czy będzie ono podlegać prawu państwa, w którym zamieszkuje/zarejestrowany jest kupujący.

3. Wszelkie oferty nie mają charakteru wiążącego, chyba że zostało postanowione inaczej na piśmie.
Zastrzegamy sobie prawo, że dla każdego zamówienia mogą wystąpić odstępstwa o wartości około 2 m odnośnie do
każdego zamówionego artykułu i koloru. Dokładne wymiary dostarczonych produktów będą opisane na wystawionej
fakturze.

4. Wszelkie ryzyka związane z dostawą wygasają w momencie przekazania przesyłki przewoźnikowi lub, w
przypadku odbioru towarów przez kupującego lub dostarczania ich przez sprzedającego – w momencie odbioru
towarów przez kupującego lub dostarczenia ich do magazynu lub sklepu kupującego. Transport towarów do
holenderskiej granicy odbywa się na rachunek sprzedającego. Kupujący odpowiedzialny jest za odprawę celną.
W przypadku, gdy dostawa odbywa się na żądanie kupującego, a kupujący nie wystosuje żądania, datą dostawy
będzie ostatnia data ustalonego terminu żądania/odbioru.

5. Po wygaśnięciu (ustalonego) terminu lub daty dostawy, rozpoczyna się bieg 4-tygodniowy okresu po
dostawie.

6. Sprzedający ma prawo anulować każde zamówienie, w całości bądź częściowo, według własnego uznania i bez
żadnej interwencji prawnej ze strony instytucji wymiaru sprawiedliwości, lub może żądać zapłaty z góry za przesyłkę,
jeśli:
a. nie jest w stanie pokryć lub wystarczająco pokryć ryzyka kredytowego wynikającego z zamówienia przy
pomocy wybranego ubezpieczyciela;
b. sytuacja finansowa kupującego pogorszy się przed realizacją zamówienia.

7. a. Roszczenia są ważne jedynie w przypadku sporządzenia na piśmie wraz z wyraźnym opisem reklamacji i dostarczenia ich sprzedającemu w ciągu 2 tygodni od otrzymania towarów, i pod warunkiem, że towary są nadal w stanie, w jakim były w momencie dostarczenia.
b. Niewielkie odstępstwa w zakresie jakości, koloru, rozmiaru, wagi, wykończenia, projektu itp. są dozwolone i/lub technicznie nieuniknione i nie stanowią podstawy do reklamacji.
c. W przypadku uzasadnionych roszczeń, sprzedający może zwrócić pieniądze za towar lub wymienić go w ciągu 30 dni od otrzymania zwróconych towarów.

8. Jeżeli towary nie zostały dostarczone w ogóle, na czas lub w prawidłowy sposób, kupujący nie może dochodzić roszczeń, chyba że są one wynikiem celowych działań lub poważnego zaniedbania ze strony sprzedającego.

9. a. Zapłata ceny sprzedaży powinna zostać zrealizowana w Nieuwveen, Holandia, na numer rachunku podany przez sprzedającego.
b. Płatności zawsze traktowane są jako rozliczenie najstarszych zobowiązań.
c. W przypadku przelewów bankowych datą płatności będzie data zaksięgowania środków na rachunku sprzedającego. W przypadku czeków datą płatności będzie data realizacji czeku przez sprzedającego.
d. Kupujący, który nie opłacił zamówienia najpóźniej w dacie płatności uznany zostanie za dłużnika wobec sprzedającego, bez konieczności przedkładania zawiadomienia o zadłużeniu.
e. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w płatnościach, kupujący musi zapłacić odsetki wynoszące maksymalnie 1,5% miesięcznie lub za część miesiąca wraz ze stałą kwotą odszkodowania wynoszącą nie więcej niż 15% niezapłaconej lub niezapłaconej w terminie kwoty faktury zgodnie z przyjętymi praktykami handlowymi obowiązującymi w kraju kupującego.
f. Jeżeli kupujący nie dokona płatności w terminie, sprzedający ma prawo zażądać zapłaty z góry gotówką za wszystkie dostawy, które mają zostać zrealizowane, lub zażądać gwarancji, że zapłata zostanie dokonana na czas. Ma również prawo anulować umowę częściowo lub w całości lub zawiesić realizację zamówienia do momentu, kiedy wszystkie zaległe kwoty zostaną uregulowane.

10. Wszystkie dostarczone produkty pozostają własnością sprzedającego do momentu, gdy wszystkie faktury, włączając w to te z przyszłą datą, nie zostaną zapłacone. Tak długo, jak kupujący pozostaje w zwłoce z uregulowaniem zobowiązań, sprzedający ma prawo zażądać zwrotu towaru, a kupujący nie może przenieść ich w jakikolwiek sposób (w tym w ramach zabezpieczenia) na rzecz osób trzecich. W przypadku zwracanych towarów, kupujący zostanie obciążony ceną rynkową na dzień zażądania ich zwrotu.

11. W przypadku opóźnień lub uniemożliwienia dostawy z powodu siły wyższej, sprzedający zostaje zwolniony z obowiązku dostarczenia towarów na czas i nie będzie w żaden sposób za to odpowiedzialny. Poprzez określenie „siła wyższa” należy rozumieć wszelkie przypadki będące poza kontrolą sprzedającego, takie jak, między innymi: wojny, zamieszki, strajki, działania rządowe, wszelkiego rodzaju wydarzenia zakłócające pracę sprzedającego, zakłócenia w dostawach surowców oraz materiałów pomocniczych do sprzedającego oraz wstrzymania w transporcie towarów środkami transportu wybranymi przez sprzedającego.

12. Sprzedający ma prawo sprzedać osobom trzecim nieprzyjęte lub otrzymane z powrotem artykuły odzieżowe opatrzone znakami identyfikującymi kupującego w przypadku, gdy usunięcie tych znaków może doprowadzić do uszkodzenia i/lub zmniejszenia wartości takich produktów.

13. Polytex Stoffen ceni sobie Państwa prywatność. Pełna treść naszej polityki prywatności znajduje się tutaj.

Zastrzeżenie odpowiedzialności

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania treści strony, przechowywania jej w systemach przechowywania i wyszukiwania informacji lub rozpowszechniania jej w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób: elektroniczny, mechaniczny, jako fotokopia, nagranie lub w inny sposób

bez uprzedniej pisemnej zgody Substances Polytex Ltd. Niniejsza strona jest opracowana z najwyższą uwagą. Informacje zawarte na niniejszej stronie są interpretowane i wykorzystywane przez użytkownika na jego własne ryzyko. Informacje znajdujące się na tej stronie nie są w żaden sposób prawnie wiążące. Kolory na ekranie użytkownika mogą różnić się od kolorów tkaniny, która zostanie dostarczona. Nie jest to podstawą do roszczeń, ponieważ może to być wynikiem nieodpowiednich ustawień ekranu lub rodzaju monitora używanego. Zwroty z powodu niewielkich różnic w kolorze nie będą więc przyjmowane. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości prosimy skontaktować się z naszym przedstawicielem lub oddziałem sprzedaży Polytex. Firma Polytex jest członkiem NTKC Fabrics, Holenderska Konwencja ds. Materiałów i Odzieży, i dostarcza swoje zamówienia na terenie Holandii na warunkach NTKC. Jesteśmy również członkami Modint. Klienci otrzymują swoje zamówienia poza granicami Holandii na warunkach Modint.